Prinsjesdag 2017: Een momentopname of niet?

Prinsjesdag 2017: Een momentopname of niet?

De derde dinsdag van september is weer geweest. Hoewel we nog geen nieuw kabinet hebben, was het juridisch toch nodig dat er een begroting voor 2018 zou worden gepresenteerd. De vraag is of het een momentopname is of niet en of deze begroting over een paar weken weer helemaal gewijzigd wordt. Hier vind je de belangrijkste punten voor zorg en ondersteuning in het kader van zowel de Wlz als de Wmo.

Wet langdurige zorg

In het oog springend zijn de extra 435 miljoen voor verpleeghuiszorg, waardoor het totale budget oploopt tot 2,1 miljard. Na vele jaren van bezuinigingen is men er nu toch wel achter dat er te weinig handen aan het bed zijn en de verpleeghuiszorg echt is afgebroken. Nu maar hopen dat het geld ook echt terecht gaat komen bij de uitvoering en niet in directie en staf zal blijven hangen.

Zorgverzekeringswet

De maximale zorgtoeslag gaat omhoog met € 135 per persoon per jaar. Minder fraai is dat het eigen risico stijgt naar € 400 per jaar, waar de kwetsbaarste groepen het meest last van zullen hebben. Inmiddels ligt er het voorstel om het eigen risico te houden op € 385, echter dan zal de zorgpremie stijgen met een tientje per jaar. Het voordeel is dan dus slechts € 5 per jaar voor mensen die veel zorg nodig hebben.

De senioren en ondernemers zullen daarbij te maken krijgen met een stijging van de inkomensafhankelijke premie Zvw van 5,4 naar 5,65%, die op het loonstrookje en bij ondernemers in de belastingaangifte merkbaar zullen zijn. Wel gaat de ouderenkorting in de aangifte met € 115 omhoog.

Integratie-uitkering sociaal Domein

In de Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 staat vanaf bladzijde 15 in detail wat er met de integratie-uitkering Sociaal Domein gaat gebeuren in 2018. Aan gemeenten wordt 27,8 miljoen beschikbaar gesteld als vervolgsubsidie voor verbetering van de zorginfrastructuur. Deze middelen zijn bedoeld voor projecten om te zorgen dat kwetsbare mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dit geld inzetten, er zijn geen verplichtingen vanuit het Rijk aan verbonden, dat is een risico. Dit budget wordt aan gemeenten uitgekeerd als onderdeel van de integratie-uitkering sociaal domein, dus het is belangrijk dat ze dit geld oormerken als bedoeld voor innovatie om de broodnodige transformatie sociaal domein op een goede manier te kunnen realiseren. Voor het jaar 2019 en verder gaan het ministerie van VWS en de gemeenten samen bepalen hoe een nieuwe brede innovatieregeling eruit moet gaan zien, waarbij aanbieders met onder andere technologie en e-health de thuissituatie van hun klanten kunnen gaan verbeteren.

In 2018 zal er daarentegen een uitname van 35,6 miljoen uit de integratie-uitkering sociaal domein plaatsvinden voor de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank, die voorlopig nog met de huidige ICT zal blijven werken. Daardoor is nog geen daling van hun uitvoeringskosten te verwachten. Van de genoemde miljoenen wordt 23,7 miljoen gehaald uit het onderdeel Wmo en 11,9 miljoen uit het onderdeel Jeugd. Vooral over dat laatste maak ik mij zorgen, aangezien gemeenten nu al niet uitkomen met het budget Jeugdwet en dit vaak al op de helft van het jaar op is. Aangezien gemeenten wel zorgplicht hebben, moeten ze toch blijven betalen en levert dit dus tekorten op in de gemeentelijke begroting.

17 centrumgemeenten worden in hun budget Beschermd Wonen met een bedrag van € 15,4 miljoen gecompenseerd voor de z.g. coulancegroep GGZ-B (categorie voor zorgzwaarte psychiatrisch patiënten). Officieel gaan alleen mensen met een GGZ-C indicatie naar beschermd wonen, maar er woonden al mensen met een GGZ-B indicatie in een woonvorm en die kunnen natuurlijk niet worden weggestuurd. Dit bedrag wordt echter gedekt door het totale budget beschermd wonen naar rato te verlagen over alle 43 centrumgemeenten. Daartegenover wordt nog in 2017 een bedrag van € 18 miljoen verdeeld over alle centrumgemeenten als tegemoetkoming. Vanaf 2020 komt er een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen.

Nieuw is het Transformatiefonds om de transformatie bij de gemeenten en in het zorglandschap te bevorderen. Eindelijk is erkend dat er nog extra gelden nodig zijn voor innovaties, aangezien dat bij de gemeenten niet vanzelf gaat. Van 2018 tot en met 2020 is hiervoor € 18 miljoen per jaar beschikbaar. Jullie horen nog via een volgende blog hoe ik de transformatie in het sociale domein voor me zie, in ieder geval echt vraaggericht en vooral gericht op het individu!

Hoe de bedragen er exact per gemeente uitzien, kun je vinden in bijlage 4.2.1 op bladzijde 60 van de Septembercirculaire.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *