Beleidsadvies sociaal domein

2015-2017: Gemeente Zeewolde

Voor de gemeente Zeewolde heb ik gewerkt als projectleider voor het ontwikkelen van de Basisondersteuning sociaal domein (algemene voorzieningen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) en als projectleider voor een nieuwe vorm van clientenparticipatie. Inmiddels is de Burgertafel Zeewolde gerealiseerd.

2017: Sportfondsen Rotterdam

Sportfondsen Rotterdam wil graag meer activiteiten overdag in de accommodaties. Voor het management heb ik een brainstormsessie begeleid om vooral maatschappelijke activiteiten, zoals dagbesteding voor kwetsbare mensen, te realiseren. Vanuit de brainstormsessie heb ik een plan van aanpak geschreven.

2016: BUCH gemeenten

Voor de BUCH gemeenten (Bergen NH, Castricum, Uitgeest en Heiloo) heb ik samen met de lokale vrijwilligerspunten en welzijnsorganisaties de voorbereidingen gedaan voor een digitale vrijwilligersacademie. De Vrijwilligersacademie BUCH is inmiddels gerealiseerd.

2016: Sportfondsen Nederland

Voor Sportfondsen Nederland heb ik een handreiking geschreven om algemene voorzieningen dagbesteding te realiseren voor de doelgroepen mensen met dementie en psychiatrisch patienten.

2015: Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH gemeenten)

Voor deze gemeenten heb ik het nieuwe beleid en inkoop van een wijkgerichte algemene voorziening hulp bij het huishouden ontwikkeld en begeleid. Inmiddels werken er na de aanbesteding vier leveranciers voor deze gemeenten.

2015: Tandem mantelzorgondersteuning

Voor Tandem, een organisatie voor mantelzorgondersteuning in Haarlem, heb ik twee signaleringskaarten ontwikkeld om de belasting van mantelzorgers te signaleren. Ook heb ik een netwerkscan voor mantelzorgers gemaakt.

2014 – 2015: Gemeente Landsmeer

Voor de gemeente Landsmeer heb ik gewerkt als interim beleidsmedewerker Wmo. Daarbij was ik vooral bezig met de transitie van AWBZ begeleiding naar de Wmo. Tevens heb ik de hulp bij het huishouden omgevormd naar een algemene voorziening in samenwerking met de zorgaanbieders. Als afronding van deze opdracht heb ik een junior beleidsmedewerker Wmo opgeleid en gecoacht.

2014-2015: Gemeente Bergen

Voor de gemeente Bergen werkte ik als beleidsmedewerker Wmo en was daar bezig met de verbinding met de Wet langdurige zorg, de afspraken over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Tevens met meer prestatiegerichte subsidie-afspraken met de lokale stichting welzijn.

2013 – 2015: MEE Noordwest-Holland

In de regio Midden Kennemerland werkte ik als projectleider voor MEE (inmiddels gefuseerd naar MEE&De Wering) waarbij het doel was om clienten van MEE te ondersteunen bij de overgang van hun AWBZ voorzieningen naar de Wmo.

Bij MEE was ik projectleider van de pilot Sociale Netwerk Strategieen in de IJmond, die werd uitgevoerd in het kader van de Regionale Sociale Agenda IJmond, in samenwerking met de Hartekamp Groep, RIBW KAM en Socius Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast was ik projectleider van de pilot Zorgcoordinatie Jeugdhulp, die werd uitgevoerd samen met de GGD Kennemerland en JGZ Kennemerland.

Verder heb ik bij MEE twee projecten uitgevoerd om de toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking binnen reguliere verenigingen te verbeteren:

2013 – 2014: Regio Zaanstreek Waterland

Voor de gemeenten in Zaanstreek Waterland heb ik samen met Bureau Jonge Honden en Eva Kleingeld de mogelijkheden voor voorliggende voorzieningen in beeld gebracht. Voorliggende voorzieningen zijn vaak welzijnsvoorzieningen die zonder indicatie aangeboden kunnen worden als volwaardig alternatief voor individuele Wmo voorzieningen. Daarbij hebben we de toenmalige AWBZ voorzieningen meegenomen die zijn overgegaan naar de Wmo. Na de inventarisatie zijn vier pilots van start gegaan om met de alternatieven te gaan experimenteren. Zie voor een uitgebreid verslag deze pagina. Dit project werd gefinancierd door de provincie Noord-Holland in het kader van de Regionale Sociale Agenda.

2010-2013: Stichting WonenPlus Noordholland

Nationaal programma Ouderenzorg

Voor de stichting WonenPlus Noordholland heb ik de procesregie gedaan voor het project Lang Leve Thuis. Dit project is gefinancierd door het onderzoeksfonds ZonMW en had als doel om in drie jaar tijd 2.000 kwetsbare ouderen op te sporen en hen diensten aan te bieden. Met het programma is wetenschappelijk bewezen dat een outreachende vraaggerichte aanpak en vervolgens ondersteuning via het burennetwerk en het verlenen van praktische diensten helpt om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. In Noordholland Noord en in Zaanstreek Waterland lopen nu als vervolg op Lang Leve Thuis projecten Samenkracht met financiering via de Beleidsregel NPO vanuit de NzA.

Samenkracht is een methodiek die gebruikt kan worden in de sociale teams. De WonenPlus consulent is hierin de spin in het web, die het burennetwerk en de praktische diensten organiseert, maar ook zorgt voor de verbinding met de zorg- en vrijwilligersorganisaties in de wijk.

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg heb ik in samenwerking met docenten van het Horizon College het project Thuiskracht ontwikkeld, ook gefinancierd door ZonMW in het kader van de regeling Onderwijs en Langdurende Zorg. Er zijn nieuwe onderwijsmodules voor aankomende verzorgenden ontwikkeld, waarbij de verbinding is gelegd tussen zorg en welzijn. Zo maken de leerlingen kennis met de steeds belangrijker wordende preventieve kant van het zorgveld.  Hiervoor heb ik samen met WonenPlus als afsluiting van het project in oktober 2012 een symposium georganiseerd.

2011-2013: Gemeente Drechterland

De gemeente Drechterland heeft op 5 oktober 2011 haar Centrum voor Jeugd en Gezin geopend in zowel Hoogkarspel als Venhuizen. Ik heb de beleidsmedewerker Jeugd bij de voorbereidende werkzaamheden voor de opening geholpen.

Verder heb ik voor deze gemeente de Lokale Educatieve Agenda ontwikkeld, alsmede de harmonisering van de kwaliteitseisen van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Verder heb ik mij bezig gehouden met het beleid jeugd- en jongerenwerk. Een wapenfeit is dat ik de gemeente Drechterland voor de kinderopvang snel heb geholpen aan de A-status van de Inspectie van het Onderwijs!

Ook heb ik voor Drechterland de transities AWBZ begeleiding en passend onderwijs begeleid als interim projectleider Wmo.

2012: Gemeente Enkhuizen

Voor de gemeente Enkhuizen heb ik het seniorenbeleid, dat in 2010 was geschreven, verder geimplementeerd. Een onderdeel daarvan is het project Opplussen van eigen woningbezit, waarmee senioren worden voorgelicht over hoe zij preventief hun woning kunnen aanpassen. Tevens heb ik mij in Enkhuizen bezig gehouden met de uitvoering van het beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers.

2011-2012: Gemeente Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft in 2011 het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. Ik heb de organisatie en werkwijze van het CJG samen met de kernpartners ontwikkeld. Tevens heb ik mij samen met de gemeenten in de regio IJmond bezig gehouden met de voorbereidingen van de Transitie Jeugdzorg.

Ook het beleid voor hangjongeren en kinderen in achterstandssituaties was een onderdeel van mijn taak.

2011: OVER-gemeenten

De OVER-gemeenten zijn een ambtelijke samenwerkingsorganisatie tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Voor deze gemeenten heb ik het beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers ontwikkeld. Verder heb ik de doorontwikkeling van de cliëntondersteuning in beide gemeenten verzorgd, maar ook de aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de komende zes jaren begeleid. Ik heb dit gedaan in goede samenwerking met Joost Nellen die destijds nog werkte voor Bureau Jonge Honden, een prettig jong bureau!

2011: Gemeente Leiderdorp

Voor de gemeente Leiderdorp heb ik de Wmo beleldsnota 2011-2015 Samen Leven in Leiderdorp geschreven. Daarbij heb ik de methodiek van Wmo Nieuwe Stijl/De Kanteling geintegreerd in het nieuwe beleid. De gemeente Leiderdorp is daardoor meer vraaggericht gaan werken en vanuit het Wmo loket breder gaan kijken naar welzijnsvoorzieningen.

Daarnaast heb ik een junior beleidsmedewerker begeleid bij het ontwikkelen van beleid voor mantelzorg en vrijwilligerswerk.

2010: Gemeente Enkhuizen

Voor de gemeente Enkhuizen heb ik de nieuwe nota Seniorenbeleid geschreven. Daarna deed ik voor deze gemeente een interim opdracht als beleidsmedewerker Cultuur en Jeugd. O.a. schrijven van de Cultuurnota, project restauratie Drommedaris, advisering over cultureel erfgoed, project Jeugd en Alcohol en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vanaf 1 december tot en met maart 2011 ben ik bij deze gemeente interim beleidsadviseur Sport, Jeugd en Wijken geweest.

2009-2010: Gemeente Schagen

Hier heb ik gedurende 8 maanden een interim opdracht uitgevoerd op het gebied van  jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg en volksgezondheid. Onder andere  voorbereiding Centrum Jeugd en Gezin, implementatie Verwijsindex Risicojongeren, Digitaal Dossier JGZ, project Jeugd en Alcohol en jeugdoverlast.

2009: Gemeente Haarlemmermeer

Voor deze gemeente heb ik de  implementatie gedaan van de wetswijziging Wmo per 1 januari 2010. Klanten met een alfahulp moesten toen een keuze gaan maken tussen een  persoonsgebonden budget of een hulp bij het huishouden in natura door  een zorgaanbieder. Dit betekende heel wat communicatie en afstemming met  klanten, zorgaanbieders, ouderenadviseurs e.d., maar ook intern met verschillende beleidsafdelingen.

2009: PRIMO NH te Purmerend

Voor het voormalig kenniscentrum PRIMO nh verzorgde ik de nadere  uitwerking van de aanvraag in het kader van het Nationaal Programma  Ouderenzorg, gesubsidieerd door ZonMW. Het thema was vroegsignalering en  eenzaamheidspreventie bij ouderen met complexe problematiek.

2009: Stichting WonenPlus Noordholland

Ook voor deze stichting heb ik  geadviseerd bij de aanvraag in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Na voorlopige toekenning heb ik nog een nadere uitwerking verzorgd. Op 1 oktober 2010 is het project van start gegaan.

2009: Beemster, Schermer, Graft-De Rijp en Zeevang

Voor het samenwerkingsverband van deze vier gemeenten heb ik gedurende het gehele jaar 2009 de  projectcoordinatie van het project “Mantelzorgers ondersteund” verzorgd. Het doel was om zoveel mogelijk mantelzorgers in deze gemeenten op te sporen en  een samenhangend pakket mantelzorgondersteuning op te zetten. Ik heb samen met Aangenaam WonenPlus 250 mantelzorgers  bereikt, een hele prestatie ten opzichte van het verleden (we begonnen begin januari 2009 met een bereik van 30 mantelzorgers)!

Evean Lishof te Oostzaan

Voor Evean Lishof heb ik een subsidieaanvraag naar de  gemeente Oostzaan verzorgd. Het doel was om een arrangement  wonen-welzijn-zorg op te zetten.

2008-2009: Gemeente ZeevangZeevang

Voor de gemeente Zeevang heb ik in 2008 een interim beleidsfunctie vervuld op het gebied van Wmo (mantelzorg en vrijwilligers), gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en onderwijs.

In 2009 heb ik in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers het programma van eisen voorbereid voor de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in de nieuwbouwwijk Waterrrijk, bestaande uit een cultureel centrum, een sporthal en een brede school.

2008: Gemeente Heiloo

HeilooIn samenwerking met Peter Meijer Advies en Primo NH heb ik voor de gemeente Heiloo een drietal beleidsnota’s geschreven voor de onderwerpen mantelzorg, vrijwilligers en openbare geestelijke gezondheidszorg. Ook heb ik een project opgestart om mantelzorgers in Heiloo op te sporen.

2008: Borstkankervereniging Nederland

Voor de Borstkankervereniging heb ik een succesvolle workshop digitaal lotgenotencontact verzorgd ten behoeve van vrijwilligers.

2005-2008: Gemeente OostzaanOostzaan

Nog als beleidsadviseur werkzaam voor de gemeente Oostzaan heb ik de Wmo volledig en zeer op tijd ingevoerd. Reeds op 17 maart 2006 waren de kadernota en het uitvoeringsprogramma Wmo vastgesteld.

In 2004 is het Informatie- en Serviceloket/WonenPlus van start gegaan. Dit heb ik ontwikkeld in samenwerking met het Gehandicaptenberaad Zaanstreek Waterland (GBZW), de stichting Hulpdienst Oostzaan (SHO), Evean Zorg en de stichting Maatschappelijke dienstverlening Zaanstreek Waterland. Later heeft de stichting WonenPlus Noordholland dit loket, in samenwerking met het GBZW en de SHO verder doorontwikkeld. Dit loket is opgenomen in de handreiking voor de uitvoering van De Kanteling van het Verwey Jonker Instituut en de VNG.

2006-2008: WWZ Landsmeer OostzaanWWZaandeWaterkant

Tegelijkertijd met de invoering van de Wmo heb ik samen met de collega’s van de gemeente Landsmeer een provinciale pilot WWZ aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Deze werd toegekend met een prioritering op nummer 1!